آبخوری دستی مرغ

آبخوری دستی مرغ در چه انواعی تولید می شود و این آبخوری ها در چه متریال هایی تولید می گردد؟ بزرگترین شرکت های تولید کننده آبخوری دستی مرغ چه شرکت هایی هستند؟

انواع آبخوری دستی مرغ

آبخوری 3 لیتری نوشابه ای

آبخوری دستی 3 لیتری

آبخوری دستی 5 لیتری

آبخوری دستی بلند صادراتی

ابخوری دستی قفلی ده لیتری