مدیریت آب آشامیدنی: این همان چیزی است که یک جوجه گوشتی به آن نیاز دارد

اگرچه آب ممکن است بخش بسیار کوچکی از تولید کامل به نظر برسد، اما مهمترین ماده غذایی برای رشد جوجه های گوشتی است.

به همین دلیل است که صرف زمان و توجه کافی به کیفیت سیستم آب آشامیدنی و خود آب آشامیدنی برای دستیابی به حداکثر بهره وری در پایان سفر بسیار مهم است.

اینفوگرافیک زیر نشانگر خوبی از تنظیمات و مقادیر کلیدی است که برای رسیدن به این هدف نیاز دارید.