سرمایش گرمایش تهویه

هواکش 140

هواکش 140

هواکش 140 چیست؟ این نوع از هواکش ها بیشتر برای چه سالن هایی مورد استفاده